Pagini

marți, 11 iunie 2013

Novena catre Sfanta Tereza de Lisieux





 
Ziua întâi
Rugăciune:
Sfântă Tereza, cerească floare, înrourată de roua harului şi a iubirii dumnezeieşti, care te-a făcut mai curată şi mai strălucitoare decât cel mai scump cristal pământesc şi mai frumoasă decât cea mai frumoasă floare de Mai, la tine alerg, oferindu-ţi novena pe care o încep astăzi în cinstea ta. Adu-ţi aminte de făgăduinţa făcută când erai pe pământ, că: "după moarte, mă voi coborî pe pământ ca să învăţ sufletele să iubească pe Dumnezeu cum L-am iubit eu". Coboară-te şi la mine şi mă învaţă să iubesc pe Dumnezeu, să mă lepăd de tot ce nu e plăcut Lui şi să trăiesc numai pentru El. Fii povăţuitoarea mea pe drumul iubirii lui Dumnezeu, pe drumul mântuirii. Fie-ţi milă de mine şi mijloceşte-mi darul... (aici aminteşti scopul pentru care faci novena) pentru care te rog din adâncul inimii mele.
Doamne, Isuse Christoase, care ai zis că: "De nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor", ajută-mă ca să urmez pilda vieţii Sfintei Tereza, trăind de aici încolo o viaţă curată, simplă şi evlavioasă, spre mai mare mărirea Ta, învrednicindu-mă a fi părtaş împărăţiei Tale. Amin.
De trei ori: Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!
 
Ziua a doua
Rugăciune:
Sfântă Tereza, floare a iubirii dumnezeieşti, podoabă a grădinii Raiului, pildă a smereniei şi a curăţiei inimii, îţi mulţumesc pentru învăţătura pe care mi-o dai prin viaţa ta. Fierbinte te rog să mă ajuţi ca să izgonesc din inima mea toată deşertăciunea, toată trufia, toată pizma şi răutatea, pentru ca în locul lor să sălăşluiască blândeţea, umilinţa şi acea iubire divină, care a înflăcărat îngereasca ta inimă. Ajută-mă să iubesc pe Dumnezeu şi, din iubire către El, să iubesc pe aproapele meu. Sfântă Tereza, mucenică a sfintei iubiri, fă ca să se aprindă şi în inima mea focul dragostei dumnezeieşti şi mijloceşte-mi darul pentru care alerg acum la sprijinul tău.
Doamne, Isuse Christoase, Fiul lui Dumnezeu, care ai destăinuit Sfintei Tereza marea taină a iubirii, pentru vredniciile şi rugăciunile ei, fă ca să Te iubesc şi eu şi, din dragoste către Tine, să mă îndrept şi să suport cu creştinească răbdare toate greutăţile acestei vieţi.
De trei ori: Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!
 
Ziua a treia
Rugăciune:
Sfântă Tereza, dumnezeiască floare, crin al vieţii sufleteşti, fecioară înţeleaptă, la tine alerg în clipa aceasta, cu deplină încredere, rugându-te, din adâncul inimii mele, ca să-mi mijloceşti Darul Sfântului Spirit de a mă curăţi de orice înclinare, obişnuinţă şi patimă rea şi de a trăi de aici încolo o viaţă sufletească urmând poruncile dumnezeiescului Mântuitor şi îndemnurile Sfântului Spirit. Arată-ţi iubirea şi faţă de mine şi mă ajută ca să caut în toate lucrurile şi faptele mele numai voia şi mărirea lui Dumnezeu. Fii ocrotitoarea mea şi, ca semn al ocrotirii tale, mijloceşte-mi darul pentru care cer sprijinul tău.
Doamne, Isuse Christoase, Dumnezeul meu cel preabun şi preamilostiv, pentru rugăciunile Sfintei Tereza, care şi-a petrecut viaţa în cea mai deplină nevinovăţie, pentru vredniciile ei, te rog învredniceşte-mă ca în curăţie şi nevinovăţie să-mi petrec viaţa mea.
De trei ori: Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!
 
Ziua a patra
Rugăciune:
Mică floare, Sfântă Tereza, care sub razele soarelui iubirii dumnezeieşti ai înflorit şi ai răspândit mireasma sfinţeniei şi a iubirii dumnezeieşti, ajută-mă ca prin mijlocirea rugăciunilor tale să devin şi eu o floare în grădina lui Dumnezeu, ridicându-mă din întunericul păcatului, unde am fost doborât de vântul patimilor şi al relelor mele porniri şi înclinări. Câştigă-mi harul ca de aici încolo să sporesc în virtuţi şi în fapte bune, ducând o viaţă plăcută lui Dumnezeu. Aminteşte-ţi de făgăduinţa făcută, cât ai fost pe pământ, că vei face să cadă asupra cinstitorilor tăi o ploaie de trandafiri. Lasă să cadă şi asupra mea această ploaie a harului ceresc, făgăduindu-ţi că, de aici încolo, mă voi număra şi eu în rândul celor ce te cinstesc. Ajută-mi să dobândesc, prin mijlocirea ta, darul pe care îl nădăjduiesc prin această novenă.
Doamne, Isuse Christoase, Dumnezeul meu, Dumnezeul iubirii şi îndurărilor, ajută-mă ca să pot urma şi eu calea cea mică a sfinţeniei, care ne-a deschis-o Sfânta Tereza a Pruncului Isus.
De trei ori: Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!
 
Ziua a cincea
Rugăciune:
Sfântă Tereza, floare pe stânca virtuţii umilinţei, căreia Dumnezeu ţi-a destăinuit taina smereniei. Tu ai vrut să rămâi totdeauna mică, pentru ca, în copilăreasca ta nevinovăţie, să te învredniceşti cu atât mai mult de iubirea şi bunătatea lui Dumnezeu. Tu te-ai bucurat şi ai mulţumit lui Dumnezeu, pentru că oamenii te socoteau slabă şi mică, ştiind că cei mici şi slabi nu se osândesc. Tu, care te-ai ridicat la cer prin smerenie, dobândeşte-mi darul ca să alung din inima mea toată mândria, toată trufia, deşertăciunea şi să-mi cunosc slăbiciunile şi netrebnicia mea, pentru ca de aici încolo, cunoscându-mi nimicnicia, să trăiesc în umilinţă şi nevinovăţie. Ajută-mă ca să mă învrednicesc de darul pentru care alerg la sprijinul tău.
Doamne, Isuse Christoase, Dumnezeul meu, care înalţi pe cei umiliţi şi umileşti pe cei mândri, ajută-mă să-mi curăţesc inima de toate buruienile deşertăciunilor, ca urmând pilda Sfintei Tereza să-Ţi slujesc Ţie în umilinţă şi nevinovăţie.
De trei ori: Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!
 
Ziua a şasea
Rugăciune:
Sfântă Tereza, mic apostol al iubirii şi al smereniei, pe care Dumnezeu te-a trimis nouă ca să ne arăţi calea cea mică a fericirii cereşti, care te-a condus pe tine la culmile sfinţeniei, fă să picure, din înălţimile Cerului, şi în inima mea, mirul milostivirii dumnezeieşti, care să mă vindece şi să mă trezească la o nouă viaţă sufletească. Fă să se reverse în inima mea încrederea în nemărginita îndurare dumnezeiască. Ajută-mă să dobândesc râvnă în împlinirea datoriilor mele sufleteşti şi răbdare în suportarea greutăţilor pământeşti şi a durerilor trupeşti, iar ca semn al ocrotirii tale, mijloceşte-mi darul pentru care mă rog în aceste nouă zile.
Doamne, Isuse Christoase, răscumpărătorul meu, prin mijlocirea Sfintei Tereza, care prin umilinţă şi simplitate s-a înălţat la culmile sfinţeniei, învredniceşte-mă să urmez şi eu calea, atât de plăcută Ţie, a smereniei şi a nevinovăţiei.
De trei ori: Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!
 
Ziua a şaptea
Rugăciune:
Sfântă Tereza, floare a smereniei şi a nevinovăţiei, care ai urmat cu sfinţenie pilda umilinţei lui Isus şi a Preacuratei Fecioare Maria, ajută-mă să sting în inima mea focul patimilor şi al ispitelor, spre a o curăţi şi împodobi cu virtuţile curăţiei, umilinţei şi iubirii dumnezeieşti. Învaţă-mă să iubesc smerenia şi suferinţa, să port cu resemnare crucea acestei vieţi. Tu ai înţeles şi ai împlinit cuvintele Mântuitorului: "Cine vrea să-mi fie ucenic, să-şi ia crucea pe umeri şi să-mi urmeze". Fă ca şi eu să mă învrednicesc a purta, cu creştinească răbdare, orice cruce îmi va trimite Dumnezeu şi să o primesc ca un semn al iubirii Sale faţă de mine. Fii învăţătoarea mea în şcoala virtuţilor şi, ca semn al ocrotirii tale, mijloceşte-mi darul pentru care mă rog în aceste nouă zile.
Doamne, Isuse Christoase, Fiul lui Dumnezeu, care din iubire pentru mine ai suferit batjocuri, ocări şi durerile răstignirii, fă ca să îmbrăţişez crucea Ta şi să înţeleg durerea care ai suferit-o pentru mine pe Golgota, trezind în sufletul meu durere pentru păcatele mele. Fă să mă scârbesc de mine şi să Te iubesc pe Tine mai presus de toate.
De trei ori: Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi.
 
Ziua a opta
Rugăciune:
Sfântă Tereza, gingaşă floare a copilăriei sufleteşti, care prin pilda vieţii tale ne-ai învăţat că Dumnezeu nu cere de la noi jertfe mai mari decât sinceritatea, smerenia, răbdarea, blândeţea şi iubirea, ajută-mă să mă întorc şi eu la calea nevinovăţiei copilăreşti şi să dobândesc darul acestor virtuţi, care să mă însoţească până la mormânt. Fă ca voinţa mea să o port înaintea Lui ca un copil ascultător faţă de părintele său iubitor şi iubit. Mijloceşte-mi, dumnezeiescule Mântuitor, graţia unei depline întoarceri şi darul pentru care mă rog în aceste zile.
Isuse Preabune, primeşte-mă iarăşi în braţele iubirii Tale dumnezeieşti şi nu mă lăsa ca să mă abat vreodată de la calea Ta. Te iubesc, o, bunătate nemărginită, şi vreau să te iubesc în veşnicie. Fă să am pururea înaintea ochilor mei jertfa iubirii Tale, crucea Ta, mântuirea mea.
De trei ori: Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!
 
Ziua a noua
Rugăciune:
Sfântă Tereza, floare a desăvârşirii creştineşti, înaintea ta vin cu umilinţă şi cu inima îndurerată, şi copleşit de ruşine recunosc că, în urma vieţii mele de până aici, port cu nevrednicie numele de creştin. Prin mijlocirea ta şi prin pilda vieţii tale, vreau să-mi îndrept viaţa, să devin un fiu vrednic al Sfintei Biserici a lui Christos, să-i păzesc cu sfinţenie poruncile, să-i cinstesc Tainele şi să-i urmez învăţăturile. Îngeresc apostol al iubirii şi al nevinovăţiei, mijloceşte-mi de la Mântuitorul darul de a mă întoarce şi de a fi un pom rodnic în grădina Sa.
Doamne, Isuse Christoase, Dumnezeul iubirii şi al îndurătorilor, cu adâncă umilinţă cad înaintea Ta şi Te rog să mă învredniceşti de darul pentru care mi-am ales ca mijlocitoare pe Sfânta Tereza a Pruncului Isus şi, odată cu dobândirea acestui dar, să mă ajuţi să încep o viaţă nouă, după pilda îngereştii mele mijlocitoare. Amin.
De trei ori: Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi! 


Trimiteți un comentariu